Pokémon Karma

Pokémon Karma has no english translation. Go to that page to see the French version: Pokémon Karma in French

This game has been made using Pokémon SDK. Click on that text to check the credits of Pokémon SDK